Hellefisk, rødfisk og lodde i Østgrønland pressede

13.06.12

Der fiskes 26.000 tons hellefisk i farvandet ved Østgrønland, Island og Færøerne. Biologerne rådgiver nu, at de samlede fangster skal reduceres til 20.000 tons for at få den bedste udnyttelse af bestanden. I grønlandsk farvand fiskes der 11.000 tons og en nedgang i fangsterne er også nødvendig her. Bestanden var på et rekordlavt niveau i 2004, men har i årene efter fortsat befundet sig på et lavt niveau. Den gode nyhed er, at der er tegn på svag forbedring. Hvis fangsterne holdes på nuværende niveau (26.000 tons) er der stor risiko for at bestanden vil falde. Hellefisken i området er en fællesbestand mellem Grønland, Island og Færøerne og kyststaterne påbegyndte i 2012 en forvaltningsaftale, hvor første skridt er at reducere fangsterne og samtidig sikre overvågning af bestanden via biologiske undersøgelser og via fiskeriet.   

Et nyt fiskeri efter rødfisk på kontinentalsoklen i Østgrønland startede i 2009 med fangster på op mod 7.000 tons. Biologerne rådgiver nu, at fangsterne bør halveres (til 3.500 tons). Rådgivningen skal ses i lyset af, at de biologiske undersøgelser viser, at bestanden er blevet mindre, og samtidig foregår fiskeriet på et stadigt mindre geografisk område. Bestanden består ydermere kun af en eller to aldersklasser.

Loddebestanden opholder sig i farvandet mellem Østgrønland, Island og Jan Mayen. Der har tidligere været et meget stort fiskeri, men bestanden har siden 2005 været på et lavt niveau. Den nye rådgivning for 2013 anbefaler, at der ikke fiskes på bestanden før ny information fra 2012 viser om bestanden kan tåle fiskeri.

Rådgivningen for inden- og udenskærs hellefisk i Vestgrønland afgives fra det nordvestatlantiske rådgivningsorgan NAFO og offentliggøres ultimo juni. Særskilt pressemeddelelse om rådgivningen for torsk er udsendt.

For uddybende oplysninger vedrørende rådgivningen se sammendraget:

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES

<- Tilbage

Lodde. Foto: GN