Pinngortitaleriffik søger en havpattedyrbiolog

23.03.19

Afdelingen for Pattedyr og Fugle ved Grønlands Naturinstitut søger en biolog til varetagelse af rådgivning, monitering og forskning med fokus på havpattedyr. Arbejdet inkluderer bl.a. forberedelse og udførelse af feltarbejde, samarbejde med lokale fangere, dataanalyser, formulering af rådgivningsdokumenter og udarbejdelse af videnskabelige artikler.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.

Stillingen er placeret i Nuuk, Grønland. Startdato er 1. maj 2019, eller efter nærmere aftale.

Interesserede kan se det fulde stillingsopslag (på engelsk) her.

 

Sidste frist for ansøgningen er: 15. april 2019

 

 

Grønlands Naturinstitut er Grønlands Selvstyres center for natur­forskning. In­sti­tuttet skal tilvejebringe det viden­skabelige grundlag for en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer i og omkring Grøn­land samt til sikring af miljøet og den bio­lo­gi­ske mangfoldighed. Naturinstituttet rådgiver Grønlands Selvstyre i spørgs­mål relateret til de levende ressourcer. Instituttet er pla­ceret i Nuuk­ og be­skæftiger om­kring 60 med­arbejdere.

<- Tilbage