Rådgivning adskilt for indenskærs og udenskærs torsk

13.06.12

Efter anmodning fra Grønlandsk Selvstyre er rådgivningen for 2013 nu inddelt i en rådgivning for torsk indenskærs i Vestgrønland og torsk udenskærs i Øst- og Vestgrønland.

Indenskærs

Biologerne rådgiver at fangsterne af indenskærs torsk ikke bliver højere end 8.000 tons i 2013. Det anbefales endvidere at forsigtighedsprincippet følges ved forvaltningen af ressourcen, fordi der forsat er usikkerhed omkring bestandsstørrelse og udnyttelsesrate. Rådgivningen på 8.000 tons er gennemsnit af de sidste 10 års fangster. De samlede fangster fra fiskeriet indenskærs var i 2009, 2010 og 2011 på henholdsvis 7.672 tons, 9.270 tons og 11.007 tons. Det indenskærs fiskeri blev reguleret i 2009, og fangsterne har ikke før været begrænset af kvoter.

Arbejdet med at adskille de indenskærs bestande har stået på i mange år. Der har været et vigtigt samarbejde med fiskerne omkring indsamling af gydende og mærkede torsk, samt måleprøver fra fiskeriet. Logbøger er påbudt fra 2008, men de er fortsat ikke helt dækkende for fiskeriet. For at få en mere robust rådgivning er det vigtigt at fortsætte og udvide samarbejdet, og det forventes at fiskerne allerede fra 2012 vil aflevere et stort antal måleprøver fra fiskeriet.

Udenskærs

Rådgivningen for fiskeri efter udenskærs torsk i 2013 er fortsat, at der ikke fiskes direkte på bestanden. Alle data viser, at bestanden af torsk udenskærs fortsat er på et lavt niveau sammenlignet med 1990’erne. Siden 2005 har der været tegn på mindre forbedringer for bestanden, men for at beskytte gydebestanden i Østgrønland – der sikrer, at der kommer nye torsk på Vestgrønland – anbefaler biologerne ingen fiskeri. Biologiske undersøgelser fra 2011 har vist en stor forekomst af en 2009 årgang, der fortrinsvis findes på de de nordlige banker (nord for 66°N) i Vestgrønland. Det er vigtigt at følge udviklingen af disse torsk fremover, idet de forventes at have potentiale for et fiskeri i Vestgrønland..

Der har været et mindre forsøgsfiskeri udenskærs i årene fra 2009 – 2011 med fangster på henholdsvis 5.006 tons, 2.417 tons og 5.129 tons. I 2011 er 90 % af fangsterne taget i Østgrønland. Forsøgsfiskeriet indsamler også biologiske data, og disse giver biologerne meget vigtig information om bestanden til senere rådgivning.

For uddybende oplysninger vedrørende rådgivningen se sammendraget: 

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES

 

<- Tilbage

Biologassistent Sofie Ruth Jeremiassen og skipper William Jakobsen tager måleprøver af torsk. Foto: Kitte Vinter-Jensen