SENIORFORSKER/FORSKER SØGES

Fiskebestande – Modeller - Dynamik - Bestandsvurderinger

17.09.19

Om stillingen: Afdelingen for Fisk og Skaldyr ved Grønlands Naturinstitut (GN) opslår hermed en fast stilling som seniorforsker/forsker med bestandsvurdering af fiske- og skaldyrsbestande i Grønland som primært arbejdsområde. Bestandsvurdering og rådgivning om fiskeressourcer er helt centralt for den grønlandske samfund, fordi fiskeriet er det bærende erhverv i Grønland.

Hovedarbejdsområder:

 • Forskning og generel metodeudvikling til forbedring af bestandsvurderinger og reduktion af usikkerhed i rådgivningen.
 • Kvantitative dataanalyser og bestandsmodellering af marine fiske- og skaldyrsbestande.
 • Udvikling af økologiske modeller til forståelse af ændringer i fiskebestande.
 • Rådgivning af forvaltere, politikere og andre aktører samt formidling af forskningsresultater på alle niveauer.
 • Deltagelse i årlige internationale arbejdsgruppemøder vedr. vurdering af bestande samt yderligere relevante møder i ICES/NAFO.
 • Forskningsbaseret undervisning kan forekomme.
 • 25 % af arbejdstiden er afsat til egen forskning og publicering inden for afdelingens arbejdsområde.

Kvalifikationer: Ansøgeren skal være uddannet på ph.d.-niveau inden for kvantitativ biologi, matematik eller statistik og have interesse for og erfaring fra arbejde med populationsdynamik og bestandsberegningsmodeller i relation til fiskebestande. Der lægges vægt på gode formidlingsevner i skrift og tale til forvaltnings­myndigheder, brugere og forskere. Det vil ligeledes være en fordel, hvis ansøgeren har erfaring med forsknings- og moniteringsprogrammer og har deltaget i internationale forskningsfora, rådgivet myndigheder og publiceret i relevante videnskabelige tidsskrifter.

Krav til seniorforsker

 • Dokumenteret forskning i populationsdynamik og bestandsvurdering, herunder kvantitativ dataanalyse og modelle­ring.
 • Dokumenteret erfaring med programmering, matematik og statistik.
 • Dokumenteret erfaring fra arbejde med kvantitative analyser af komplekse databaser.
 • Solidt kendskab til statistik og flere programmeringssprog (primært R, men også SAS/WPS).

Krav til forsker

 • Kendskab til databehandling, herunder gerne databaser (f.eks. Access).
 • Flair for planlægning og udførelse af moniteringsprogrammer.
 • Erfaring med programmering, matematik og statistiske dataanalyser og interesse for at arbejde med kvantitative analyser af komplekse data.
 • Gode statistiske evner, faglig fleksibilitet og grundighed.

Uddannelse m.v.: Vi forventer, at ansøgere er uddannet inden for biologi, marin økologi, statistik eller er ingeniør el. lign. En ph.d.-grad eller tilsvarende samt erfaring med talbehandling og kvantitativ biologi vil være en fordel.

Vi forventer, at ansøgere er engagerede, fleksible og har gode samarbejdsevner samt lyst til at arbejde i et internationalt forskningsmiljø. Kendskab til grønlandske forhold og det grønlandske sprog vil være en fordel.

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overens­komst mellem Grønlands Selvstyre og ansøgerens forhandlingsberettigede organisation.

Bolig: Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personale­boligen er knyttet til ansættelses­forholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere af­hængigt af boligens alder, ejerforhold m.v. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personale­bolig, hvorfor der kan forekomme vakant indkvartering (beskattes) – eventuelt i mindre bofællesskaber eller hotellejlig­heder.

Mere information om instituttet på hjemmesiden www.natur.gl eller ved direkte henvendelse til afde­lingschef Helle Siegstad på tlf. +299 361200, e-mail:  helle@natur.gl

Ansøgningsfrist den 11. november 2019

Ansøgning: Ansøgningen mærkes ”Stillingsopslag seniorforsker/forsker FiSk” vedlagt kopi af eksamensbeviser, curriculum vitae og relevante publikationer m.v., der ønskes inddraget i bedømmelsen. Ansøgningen stiles til Direktør Klaus Nygaard og sendes til Box 570, DK-3900 Nuuk, Grønland. Kan e-mailes til helle@natur.gl.

Grønlands Naturinstitut er Grønlands Selvstyres center for natur­forskning. In­sti­tuttet skal tilvejebringe det viden­skabelige grundlag for en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer i og omkring Grøn­land samt til sikring af miljøet og den bio­lo­gi­ske mangfoldighed. Naturinstituttet rådgiver Grønlands Selvstyre i spørgs­mål relateret til de levende ressourcer. Instituttet er pla­ceret i Nuuk­ og be­skæftiger om­kring 67 med­arbejdere.

<- Tilbage