Stillingsopslag: Fiskeribiolog

Forsker/seniorforsker

31.05.18

Grønlands Naturinstitut i Nuuk søger en forsker/seniorforsker til at arbejde med fiske- og skaldyrsbestande. Stillingen er placeret i Afdelingen for Fisk og Skaldyr med 20 ansatte, der alle arbejder med bestandsvurdering, forskning og rådgivning. Vi søger en engageret person, der vil være med til at udvikle vores afdeling. Fiskeriet er det bærende erhverv i Grønland og forskning og rådgivning af fiskeressourcer er derfor helt centralt for samfundet.

Ansvars- og arbejdsområder:

  • Planlægning og gennem­førelse af videnskabelige overvåg­nings­programmer for pelagiske bestande, samt indsamling af data fra fiskeriet.
  • Databehandling og analyse af eksisterende data fra pelagiske surveys og fiskerier.
  • Kvalitetssikring og metodeudvikling af aldersbestemmelsen som foretages af assistenter.
  • Bestandsvurderinger og -modellering; herunder udvikling.
  • Deltagelse i internationale arbejdsgrupper (ICES/NAFO).
  • Rådgivning af forvaltere, politikere og andre aktører og formidling på alle niveauer.
  • Forskning, hvor der er afsat 25% tid til egen forskning og publicering inden for instituttets arbejdsområde.
  • Forskningsbaseret undervisning kan forekomme.

Kvalifikationer: erfaring med populationsdynamik; assessment og modellering; akustiske målinger af fiskeressourcer; forskningserfaring inden for arbejdsområder beskrevet under ansvars- og arbejdsområder; evne til at fortolke videnskabelige resultater og formulere rådgivning til forvaltere.

Vi forventer at du er uddannet biolog, statistiker el. lign. Det er en fordel, hvis du har en ph.d. grad eller tilsvarende, erfaring med planlægning og gennemførsel af videnskabelige over­vågnings­programmer, kendskab til statistik og programmering (SAS, R), forskningserfaring, publiceret i peer reviewed tidssskrifter og i tekniske rapporter, kan kommunikerer på alle niveauer.

Vi leder efter en selvstændig person, der er engageret, med en positiv indstilling og gode samar­bejds­evner.

Løn og ansættelsesforhold: herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overens­komst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig: der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personale­boligen er knyttet op på ansættelses­forholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere af­hængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personale­bolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant eller hotellejlig­heder, for hvilket der sker beskatning.

Mere information om Instituttet kan ses på hjemmesiden www.natur.gl, eller ved direkte henvendelse til afde­lings­­­chef Helle Siegstad på tlf. +299 361200; e-mail:  helle@remove-this.natur.gl

Ansøgningsfrist den 1.juli 2018

Ansøgningen mærket med ”Forsker Afdeling FiSk 2018” stiles til Direktør Klaus Nygaard, vedlagt kopi af eksamensbeviser, curriculum vitae og relevante publikationer mv, der ønskes inddraget i bedømmelsen. Adresse: Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland. Kan e-mailes til helle@remove-this.natur.gl.

 

Grønlands Naturinstitut er Grønlands Selvstyres center for natur­forskning. In­sti­tuttet skal tilvejebringe det viden­skabelige grundlag for en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer i og omkring Grøn­land samt til sikring af miljøet og den bio­lo­gi­ske mangfoldighed. Naturinstituttet rådgiver Grønlands Selvstyre i spørgs­mål relateret til de levende ressourcer. Instituttet er pla­ceret i Nuuk­ og be­skæftiger om­kring 60 med­arbejdere.

<- Tilbage