Ordforklaringer

Assessment Vurdering, f.eks. af en bestands størrelse.

Bestand Det samme som population. En gruppe af dyr af samme art, der er adskilt fra andre grupper af dyr af samme art. F.eks.tilhører hvalrosser ved Svalbard og ved Nordvestgrønland samme art, men der er tale om to adskilte bestande.

Biomasse Tørvægten af den totale mængde levende organismer.

Bæredygtighed At den biologiske mangfoldighed bruges på en måde, som ikke fører til en langvarig nedgang i den biologiske mangfoldighed. Se Grønlands Hjemmestyre om emnet.

Bæreevne Et udtryk for det antal individer af en given art, der naturligt kan leve i et område.

DFFL Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

DIM Direktoratet for Infrastruktur og Miljø.

DNA (DeoxyriboNucleic Acid) er kernesyre, i en cellekerne, der udgør de genetiske (arvelige) informationer der bruges til opbygning og funktion af alle levende organismer. Ved at undersøge DNA kan man afgøre slægtskabsforholdet mellem dyr og bl.a. afgøre om de tilhører samme bestand.

DSF Direktoratet for Sundhed og Forskning.

Dykkerytme Den tid, der er mellem hvalers og sælers dyk samt dykkenes varighed.

Effekt Virkning.

Effort Indsats.

Estimat Vurdering, eller beregning, bruges ofte om vurderingen af en bestandsstørrelse.

Fangstrate i fiskeri: Størrelse af fangsten pr. tidsenhed, angives f.eks. i kilo pr. time.

Fangsttryk F.eks. om fiskeriindsatsen.

Fouragering Fødesøgning.

GFLK Grønlands Fiskerilicenskontrol.

Habitat Levested.

Hydrografi Beskrivelse af havets fysiske beskaffenhed (som f.eks. temperatur, saltholdighed osv.).

Indenskærs Området inden for kystlinien, dvs. mellem skær og i fjorde.

Interaktion Vekselvirkning, samspil.

KIIP Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

Kondition Sundhedstilstand.

Kvote En bestemt mængde eller antal det er tilladt at fange/fiske af en art i et givent tidsrum.

Levende ressourcer Planter og dyr, som kan gøres til genstand for menneskelig udnyttelse.

Logbog Bruges til optegnelser af data f.eks. i relation til fiskeri som trawltrækkets længde, position, fangstens størrelse og kvalitet samt bifangst.

Modningsstadie Fiskeri: Udvikling af kønsmodenhed.

Monitering Overvågning. F.eks. årlig optælling af en bestand.

Population Bestand.

Rekruttering Tilgang af nye årgange.

Reproduktion At få unger/afkom.

Satellitsporing Indsamling af oplysninger om et dyrs position ved hjælp af en satellitsender.

Styrke Fiskeri Bruges om størrelsen af en årgang af en art.

Survey Forskning med en metodisk indsamling af data og analysemetode. GN's årlige rejesurvey har f.eks. til formål at anslå bestanden af rejer.

Tidsserie En serie af undersøgelser, der er udført ensartet over en tidsperiode.

Udbredelse Et område hvor en art lever. F.eks. er rensdyr er udbredt i størstedelen af Vestgrønland, men ikke i Østgrønland.

Udenskærs Området uden for kystlinien.

Væv Sammenhængende organisk materiale, som f.eks. muskler, hud, sener, fedt, knogler osv. i modsætning til celler.

Økosystem En beskrivelse af et komplet miljø i naturen med alle levende organismer og ikke levende elementer.

Opdateret 30.11.2012