Almindelig ederfugl

Almindelig ederfugl han. Foto: Carsten Egevang
Almindelig ederfugl han. Foto: Carsten Egevang/ Grønlands Naturinstitut.
Almindelig ederfugl hun ruger. Foto: Lars Maltha Rasmussen
Almindelig ederfugl hun ruger. Foto: Lars Maltha Rasmussen/ Grønlands Naturinstitut.
Almindelig ederfugl hun med dununger. Foto: Lars Maltha Rasmussen
Almindelig ederfugl hun med dununger. Foto: Lars Maltha Rasmussen/ Grønlands Naturinstitut.

Somateria mollissima

Udseende

Ederfuglen er en havdykand, der er knyttet til det kystnære havmiljø. Vingefang: 95-105 cm, længde: 60-70 cm. Hannen: Hvid ryg og bryst. Sort kalot, bug og svingfjer. Grøn i nakken. Ung han: Sort med hvide partier. Hun og ungfugl: Brunlig med mørk vatring. Dununge: Brunsort.

Føde

Overvejende muslinger, men også andre bunddyr som krabber og orme.

Yngletid

Hunner af almindelig ederfugl yngler som regel første gang som 3-årige. I nogle områder finder de sammen med en han allerede om efteråret eller om vinteren, mens de andre steder først finder en mage om foråret. Parret bliver sammen indtil hunnen er godt i gang med at ruge.

Ederfuglene ankommer normalt til ynglepladserne i løbet af maj, alt afhængig af lokalitet og vejrforhold. Hunnerne vender ofte tilbage til deres fødested, og de yngler gerne tæt på det gamle redested. Ederfugle yngler typisk på holme og småøer, hvor de er beskyttede mod ræve. Når hunnen går på land for at udvælge sig et redested, følger hannen som regel tæt efter. Reden er en fordybning i jorden. Den bliver foret med store mængder dun, som plukkes fra hunnens bryst, når de første æg er lagt. I nogle tilfælde genbruger hunnen en gammel redeskål. Ellers må hunnen lave en ny rede. Det gør hun ved at sparke jord væk, mens hun drejer om sig selv.

Hunnen lægger oftest 3-4 æg. Hun lægger normalt ét æg om dagen, men begynder først at ruge mere konstant, efter at hun har lagt det andet eller tredje æg. Hunnen ruger i 24-26 dage, og i denne periode forlader hun kun reden i korte perioder for at drikke. Da hunnen ikke indtager føde i ruge-perioden, kan hun tabe op til 45 % af sin vægt.

Æggene klækker samtidig, som regel inden for 24 timer. Når ællingerne er blevet tørre efter ca. 1 døgn, leder hunnen dem ned til vandet. Ofte samles flere kuld der vogtes af mange hunner, også af ikke-ynglende hunner (tanter). Efterhånden som flere hunner kommer til med deres ællinger, danner de større familieflokke med op til 150 ællinger og 10 hunner. De store flokke kan dog godt dele sig op igen. Ællingerne bliver uafhængige af hunnen i løbet af 55-60 dage og flyvefærdige efter 65-75 dage.

Af Flemming Merkel og Lars Maltha Rasmussen

Links

Læs særnummer fra PITU om ederfugl her (Pdf 1,5 mb)

Udbredelse

Kort over udbredelsen af almindelig ederfugl i Grønland, med angivelse af maksimale kolonistørrelser. Kilde: GN.
Kort over udbredelsen af almindelig ederfugl i Grønland, med angivelse af maksimale kolonistørrelser. Kilde: GN.
Ederfugls udbredelse og trækruter i Grønland og Canada. Edderfuglen yngler langs kyststrækninger indenfor den stiplede linje. Kilde: GN.
Ederfugls udbredelse og trækruter i Grønland og Canada. Ederfuglen yngler langs kyststrækninger indenfor den stiplede linie. Kilde: GN.

Almindelig ederfugl yngler spredt i hele Vestgrønland, med de største koncentrationer i Nordvestgrønland. Ederfuglen yngler også i Nordøstgrønland og Sydøstgrønland, omend mindre talrigt. Flere racer er beskrevet. I Grønland forekommer racen borealis, der også er udbredt i det østlige Canada, Island, Svalbard og Franz Josef Land. Den yngler i områder hvor isen ikke blokerer kysterne og som regel på småøer, som ræve ikke har adgang til.

Vinterudbredelse og træk

Almindelig ederfugl er overvejende standfugl i Grønland og trækker kun ret korte afstande, i takt med at isen lægger sig. Hele den vestgrønlandske ynglebestand af almindelig ederfugl menes at fælde og overvintre i Vestgrønlands åbentvandsområde. De nordligste ynglebestande antages at overvintre i den nordlige del af åbentvandsområdet. Størstedelen af de ederfugle der overvintrer ved Sydvestgrønland stammer dog fra canadiske yngleområder. På kortet herunder viser røde pile trækruterne fra yngleområderne inden for den stiplede linjer til overvintringsområderne i de skraverede områder. Fra midten af april begynder de yngledygtige fugle at trække tilbage mod yngleområderne. En del ikke ynglende fugle opholder sig i Vestgrønland hele sommeren.

Den samlede antal af almindelig ederfugle, der overvintrer i Vestgrønlands åbentvandsområde, blev i 1999 anslået til ca. 500.000 fugle, mens ca. 150.000 overvintrer ved Newfoundland og Québec. De nordøstgrønlandske ederfugle trækker væk fra Grønland for at overvintre i farvandene omkring Island. Dog er fugle, der overvintrer omkring Tasiilaq formentlig også fra denne bestand. Det er desuden muligt, at nogle af ynglefuglene fra Sydøstgrønland overvintrer i Sydvestgrønland.

Der er ingen oplysninger der antyder, at den historiske udbredelse i Vestgrønland har ændret sig væsentligt fra den nuværende. De østgrønlandske ederfugle trækker væk fra Nordøstgrønland for at overvintre i farvandene omkring Island. Dog overvintrer der almindelige ederfugle omkring Tasiilaq, formentlig også fra denne bestand. Det er muligt at nogle af ynglefuglene fra Sydøstgrønland overvintrer i Sydvestgrønland.

Opdateret 12.08.2019