Storhvaler i Vestgrønland

Det er sjældent man ser vågehvaler og næsten umuligt under en flytælling. Her en vågehval i Diskobugten i 2006 Foto: Malene Simon
Fragtskibet 'Kathleen'. Bemærk biologerne i udkigstønden under et af de første forsøg på at tælle hvaler i grønlandske farvande. Første forsøg var i 1982 på sejlskibet Regina Maris.
Finhavler i flok under flytælling i 2005. Pukkelhvaler er meget nemme at se under en flytælling Foto: Lars Witting
Tællingerne viser, at bestanden af pukkelhvaler har været stigende i hele perioden. Derfor kunne IWC i 2010 tildele Grønland en kvote på i alt 9 pukkelhvaler årligt. Klik på figuren for at se den i fuld størrelse.

Siden 1984 er der lavet i alt 7 visuelle flytællinger og 2 fotografiske optællinger af storhvalerne i Vestgrønland.

Vågehval

Grønland er længe blevet kritiseret for at mangle ordentlige tal på vågehvalbestanden, som der drives fangst på i Grønland (kvoteret i 2009 til 200 hvaler).

Det satte gang i de første flytællinger i 1984, som afløste de skibstællinger der uden større succes blev gennemført i 1982 og 1983.  På trods af denne omfattende indsats var det faktisk først i 2007 at det lykkedes at opnå et tal, der er stort nok til at forsvare fangsten i Grønland.

Et problem med mange af  de tidligere tællinger var, at observatørerne så  for få vågehvaler til at man kunne bruge de meget datakrævende modeller, som blev brugt til beregning af bestandsstørrelsen.

På trods af at vågehvalerne skulle være Grønlands mest talrige storhval var den alligevel næsten umulig at finde på flytællinger og der har været mange teorier om at de var indenskærs, når vi fløj udenskærs og omvendt.

Problemet er snarere at vågehvalerne er meget spredt og oftest optræder enkeltvis. Samtidig ser man dem kun i ekstremt stille vejr uden tåge, dvs. ret sjældent i Vestgrønland.

Ved optællingen i 2007 blev brugt en simplere model som ikke krævede så mange observationer for at beregne bestandsstørrelsen. På grund af  problemerne med at tælle vågehval er det ikke muligt at sige om bestanden er i vækst eller tilbagegang, men tidsserien fra 1984 til 2007 tyder på, at antallet varierer en del mellem årene.

Optællinger af vågehvaler har været et udviklingsprojekt, hvor vi har måttet løse en række problemer og gennemgå en udvikling fra små fly med to observatører til store fly med fire observatører. Det har været en dyr proces men samtidig er der kommet andre vigtige resultater ud af det, hvilket  har været med til at løfte og fokusere indsatsen på nogle af de andre arter.

Finhval

Parallelt med optællingerne af vågehvaler er finhvalerne blevet optalt og det har teknisk været mindre vanskeligt. Finhvalen er en af de største hvaler og de samler sig i små grupper, som er meget lettere at få øje på end vågehvalerne.

Det har ikke været muligt at korrigere bestandstallene på finhval for neddykkede dyr. Det er ikke blevet forfulgt yderligere eftersom de ukorrigerede tal er store nok til at forsvare det eksisterende ønske om en kvote på 19 finhvaler.

Bestandstallet for finhval  fra tællingerne 1987/88 var på 1100 hvaler. Sammenligner man det med de nye tal  på hhv. 3234 talte dyr i 2005 og 4359 dyr i 2007 er der ikke tvivl om at bestanden er i vækst i Vestgrønland.

Pukkelhval

Pukkelhvalen er den eneste art,  som vi har tal på i hele optællingsperioden. Tallene viser en årlig vækst på 9%, når antallet af observationer per fløjne kilometer sammenlignes for hele perioden 1984 til 2007. 

Væksten er i samme størrelsesorden som set i andre områder af Nordatlanten og det er også forventeligt eftersom der siden beskyttelsen af bestanden i Vestgrønland i 1985 kun er fanget enkelte pukkelhvaler på deres vinteropholdsplads i Caribien. Nye tal fra 2007 er også fuldt korrigerede for neddykkede hvaler og viser en bestand på ca. 3.000, stor nok til en årlig fangst på 10 dyr.

Tal for østkysthvaler mangler

For alle tre bardehvaler, vågehvalen, finhvalen og pukkelhvalen, mangler vi tal for bestandens størrelse langs kysten af Østgrønland. Indledende rekognosering langs kysten fra Tasiilaq og syd over viser at der gemmer sig store mængder hvaler i dette område. Længere mod nord langs iskanten fra Scoresby Sund til Svalbard er der også oplysninger om en del storhvaler.

Opdateret 26.10.2015