6 Nationale ansvarsarter

Nationale ansvarsarter

Dette begreb dækker arter:

·         hvor mere end 20 % af den samlede bestand (individer) opholder sig i grønlandsk område. Dette er af væsentlig forvaltningsmæssig betydning, og er angivet for de arter, primært blandt fuglene, hvor det har været muligt at vurdere.

·         hvor hele ynglebestanden i Grønland er vurderet som isoleret fra nabobestandene (dvs. at deres risiko for at forsvinde fra Grønland ikke er påvirket af nabobestande i f.eks. Island eller Canada), og hvor Grønland derfor huser 100 % af individerne.

·         endemiske arter/underarter, som som kun findes i Grønland.

Grønland har et internationalt ansvar for disse arter og bestandes beskyttelse.

 

1/ Arter/bestande, hvoraf 20 % eller mere af individerne forekommer i Grønland.

Dansk Navn

Grønlandsk navn

Videnskabeligt navn

Andel af bestand i Grønland %

Global rødliste vurdering

Grønlandsk rødlistevur-dering

Isbjørn

Nanoq

Ursus maritimus

20

VU

VU

Klapmyds

Natsersuaq

Cystophora cristata

>50

VU

VU

Grønlandssæl

Aataaq

Pagophila groenlandica

>50

LC

LC

Grønlandshval, Baffin Bugt-bestand 

Arfiviit Baffin Bugt-imiittut

Balaena mysticetus

>30

LC

NT

Grønlandshval, Spitsbergen-bestand

Arfiviit Inngikitsulimmiittut

Balaena mysticetus

>50

CR

VU

Kortnæbbet gås, islandsk/grønlandsk bestand

Nerleq siggukitsoq

Anser brachyrhynchus

>30

LC

LC

Alm. ederfugl, vestgrønlandsk bestand

Miteq siorartooq, Kalaallit Nunaata Kitaaniittut

Somateria mollissima

75

LC

LC

Lysbuget knortegås, østlig bestand

Nerlernat Inngikitsulimmiittut

Branta bernicla hrota

20

LC

NT

Lysbuget knortegås, vestlig bestand

Nerlernat Canadamiittut

Branta bernicla hrota

100

NT

Islandsk ryle, grønlandsk/canadisk bestand

Qajorlak

Calidris canutus islandica

>50

LC

LC

Tejst, atlantisk bestand

Serfaq

Cepphus grylle

30-50

LC

LC

Søkonge

Appaliarsuk

Alle alle

80

LC

LC

Hvidsisken

Orpimmiutaq avan.

Carduelis hornemanni

>50

LC

LC

 

 

2/ Endemiske arter/underarter i Grønland. Endemisk betyder at deres forekomst er begrænset til Grønland. For trækfuglenes vedkommende, så er det dog kun deres yngleområder der er begrænset til Grønland, idet de overvintrer uden for Grønland.

Dansk navn

Grønlandsk navn

Videnskabeligt navn

Grønlandsk rødlistevurdering

Grønlandsk blisgås

Nerleq

Anser albifrons flavirostris

EN

Grønlandsk gråand

Qeerlutooq

Anas platyrhynchos conboschas

LC

Vestgrønlandsk fjeldrype

Aqisseq, Kitaaniittut

Lagopus mutus saturatus

LC

Sydlig fjeldrype

Aqisseq

Lagopus mutus reinhardtii

LC

Almindelig (Schiøler’s) ryle

Saarfaarsorlak

Calidris alpina arctica

LC

Hvidvinget måge

Naajaannaq

Larus glaucoides glaucoides

LC

Nathorsts stenbræk

 

Saxifraga nathorstii

LC

Sibirisk draba

 

Draba sibirica arctica

LC

Hvid kattefod

 

Antennaria affinis

LC

Grønlandsk kattefod

 

Antennaria hansii

LC

Rosenvinges kattefod

 

Antennaria intermedia

LC

Subarktisk høgeurt

 

Hieracium hyparcticum

LC

Stiv høgeurt

 

Hieracium rigorosum

LC

Grønlandsk blåøje

 

Sisyrhinchium groenlandicum

VU

Rosenkrantz's annelgræs

 

Puccinellia rosenkrantzii

VU

Porsilds annelgræs

 

Puccinellia porsildii

NA

Grønlandsk annelgræs

 

Puccinellia groenlandica

LC

Polunins rørhvene

 

Calamagrostis poluninii

NT

Langes rørhvene

 

Calamagrostis hyperborea

NT

Liden vandaks

 

Potamogeton pusillus groenlandicus

LC

 

3/ Isolerede bestande af dyr i Grønland. Disse er formentlig isolerede fra bestandene i nabolandene. Dvs. at en grønlandsk bestand i tilbagegang ikke vil blive tilført individer udefra. Et ? angiver, at det ikke kan udelukkes at bestanden har kontakt med nabobestande.

Dansk navn

Grønlandsk navn

Videnskabeligt navn

Grønlandsk rødlistevurdering

Rensdyr, Nuussuaq-bestand

Tuttut Nuussuarmiittut

Rangifer tarandus

DD

Rensdyr, vestgrønlandsk bestand

Tuttut Kitaaniittut

Rangifer tarandus

DD

Rensdyr, Inglefield Land-bestand

Tuttu Avannarlerniittut

Rangifer tarandus

NT

Hvalros, nordøstgrønlandsk bestand

Aaveq Tunup Avannaaniittut

Odobenus rosmarus

NT

Hvalros, Nordvandsbestand

Aaveq Ava. ammalataaniittut

Odobenus rosmarus

VU

Spættet sæl

Qasigiaq

Phoca vitulina

CR

Narhval, vestgrønlandsk bestand*

Qilalugaq qernertaq

Monodon monoceros

NT

Narhval, østgrønlandsk bestand

Qilalugaq qernertaq

Monodon monoceros

EN

Marsvin

Niisa

Phocoena phocoena

LC

Storskarv ?

Oqaatsoq

Phalacrocorax carbo

LC

Almindelig ederfugl, østgrønlandsk bestand ?

Mitit siorartuut Tunumiittut

Somateria mollissima

LC

Bramgås ?

Nerlernarnaq

Branta leucopsis

LC

Strømand

Toornaviarsuk

Histrionicus histrionicus

LC

Toppet skallesluger

Paaq

Mergus serrartor

LC

Havørn

Nattoralik

Haliaeetus albicilla

VU

Laks, Kapisillit-bestand

Kapisillit Kapisilinniittut

Salmo salar

VU

* Omfatter sommerbestandene i Vestgrønland.

 

Opdateret 20.05.2019